Kancelaria Notarialna Gdynia
Mateusz Domaradzki
Notariusz

531d74f11f88dc9c52000338_orzel_bez_tla.gif

Kontakt

tel: +48 (58) 380 08 28
kom: +48 534 333 999
e-mail: biuro@notariusztrojmiasto.pl

Adres

ul. Chwaszczyńska 23
81-571 Gdynia, Polska

Do dyspozycji klientów jest duży parking obok budynku.
W bezpośrednim sąsiedztwie Kancelarii Notarialnej znajdują się trzy banki.

Godziny urzędowania

poniedziałek – sobota od 8:00 do 17:00


Notariusz Gdynia

Notariusz Mateusz Domaradzki jako osoba zaufania publicznego świadczy pełen zakres usług notarialnych zgodnie z literą prawa, szanując zasady etyki zawodowej oraz zabezpieczając istotne interesy stron.

Notariusz Gdynia Mateusz Domaradzki

Opłaty notarialne

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- podatek od spadków i darowizn
- opłata sądowa

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.
W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź - w przypadku czynności mniej zawiłych - telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Czynności notarialne

Notariusz dokonuje następujących czynności:

1. sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
2. sporządza poświadczenia
3. doręcza oświadczenia
4. spisuje protokoły
5. sporządza protesty weksli i czeków
6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe

7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Co jest potrzebne do dokonania czynności notarialnej?

Do dokonania czynności notarialnej wymagane są odpowiednie dokumenty, które należy przekazać notariuszowi z odpowiednim wyprzedzeniem, celem ich sprawdzenia. Dokumenty w oryginałach lub kopiach można dostarczyć osobiście, faxem, pocztą, kurierem lub poprzez przesyłanie skanów (zdjęć) na adres e-mail biuro@notariusztrojmiasto.pl.

Wymagane dokumenty

Do dokonania czynności notarialnej wymagane są odpowiednie dokumenty, które należy przekazać notariuszowi z odpowiednim wyprzedzeniem, celem ich sprawdzenia. Dokumenty w oryginałach lub kopiach można dostarczyć osobiście, faxem, pocztą, kurierem lub poprzez przesyłanie skanów (zdjęć) na adres e-mail biuro@notariusztrojmiasto.pl.

Nieruchomość lokalowa

sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności, dział spadku

1. dokumenty na podstawie których nastąpiło nabycie lokalu (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.)
2. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego odnośnie podatku od spadków i darowizn – jeżeli nabycie lokalu nastąpiło w drodze dziedziczenia, a także w przypadku umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawartych po 1 stycznia 2007 roku.

Spóldzielcze własnościowe prawo do lokalu

1. zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową
2. dokumenty na podstawie których nastąpiło nabycie lokalu (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.)
3. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego odnośnie podatku od spadków i darowizn – jeżeli nabycie lokalu nastąpiło w drodze dziedziczenia, a także w przypadku umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawartych po 1 stycznia 2007 roku.

Umowa majątkowa małżeńska (intercyza)

1. odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli po zawarciu małżeństwa
2. dowody osobiste małżonków

Akt poświadczenia dziedziczenia

1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
2. testament spadkodawcy jeżeli był sporządzony (pisemny, notarialny)
3. odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli dziedziczy małżonek)
4. odpisy skrócone aktów urodzenia (dzieci spadkodawcy)
5. odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli zmiana nazwiska
6. zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy, wydawane nieodpłatnie przez właściwy wydział ewidencji ludności

Nieruchomość gruntowa - działka ewidencyjna (w tym zabudowana)

1. wypis z rejestru gruntów
2. dokumenty na podstawie których nastąpiło nabycie lokalu (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt własności ziemi, akt poświadczenia dziedziczenia itp.)
3. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego odnośnie podatku od spadków i darowizn – jeżeli nabycie lokalu nastąpiło w drodze dziedziczenia, a także w przypadku umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawartych po 1 stycznia 2007 roku.
4. wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli dla działki ma być założona nowa księga wieczysta
5. wykaz synchronizacyjny tzw. równoważnik sporządzony przez uprawnionego geodetę, jeżeli zachodzi niezgodność pomiędzy stanem ujawnionym w księdze wieczystej i ewidencji gruntów,
6. mapa z projektem podziału i decyzja zatwierdzająca podział, jeżeli przedmiotem umowy ma być działka po podziale.

Inne dokumenty i informacje

1. zaświadczenie z Banku, jeżeli w akcie ma być ustanowiona hipoteka
2. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
3. zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych
4. wartość rynkowa lokalu, działki, spółdzielczego prawa (cena sprzedaży)
5. numer rachunku bankowego, na który ma być wpłacona cena
6. warunki i data wydania lokalu

Informacje dodatkowe

Dla sprawnego przygotowania umowy notarialnej, jak i bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz zabezpieczenia słusznych praw stron, najlepszą formą jest nieodpłatna wizyta w kancelarii, na której sprawdzane są dokumenty i omawiane szczegóły dotyczące czynności notarialnej.

Do każdej z czynności niezbędny jest ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy Kancelarii. Zawartość strony chroniona jest prawami autorskim.